Sini Internet Projecten

Algemene voorwaarden Sini Internet Projecten

1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Sini Internet Projecten wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van Sini Internet Projecten: de door Sini Internet Projecten te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van ťťn of meer producten of diensten van Sini Internet Projecten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Sini Internet Projecten.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Sini Internet Projecten niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Sini Internet Projecten gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Sini Internet Projecten schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Sini Internet Projecten heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend,
ontvangen en geaccepteerd door Sini Internet Projecten; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Sini Internet Projecten.
4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beŽindiging
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.3. Sini Internet Projecten kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Sini Internet Projecten niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4. Sini Internet Projecten kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Sini Internet Projecten niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.5. Sini Internet Projecten heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Sini Internet Projecten het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6.Levering en leveringstijd
6.1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Sini Internet Projecten zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht
7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2. Sini Internet Projecten is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Data/emailverkeer
Het data/emailverkeer is beperkt tot een hoeveelheid dataverkeer van maximaal 40 GB per maand. Boven deze hoeveelheid dataverkeer worden separate afspraken gemaakt.
Indien er sprake is van bulkmail c.q. het verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op domeinnamen en/of accounts die door Sini Internet Projecten beheerd worden, kan Sini Internet Projecten zonder overleg overgaan tot het sluiten van het domein. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen op cliŽnt verhaald worden. Nimmer kan door cliŽnt enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

9. Prijzen
9.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2. Sini Internet Projecten heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Sini Internet Projecten .
10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Sini Internet Projecten het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geÔncasseerd.
10.4. Sini Internet Projecten stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Sini Internet Projecten kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Sini Internet Projecten een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
10.7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
10.8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
10.9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geÔncasseerd of niet aan Sini Internet Projecten is voldaan.
10.10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Sini Internet Projecten een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
10.11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Sini Internet Projecten het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Sini Internet Projecten site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Sini Internet Projecten ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Het door Sini Internet Projecten vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Sini Internet Projecten.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Sini Internet Projecten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Sini Internet Projecten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Sini Internet Projecten kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Sini Internet Projecten of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Sini Internet Projecten .
13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Sini Internet Projecten slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Sini Internet Projecten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart Sini Internet Projecten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Sini Internet Projecten .
13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Sini Internet Projecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Sini Internet Projecten is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5. Sini Internet Projecten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Sini Internet Projecten mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Sini Internet Projecten . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Sini Internet Projecten als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling
15.1. Sini Internet Projecten heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Sini Internet Projecten niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sini Internet Projecten zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van
Sini Internet Projecten kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Sini Internet Projecten gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

16. Reclame
16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Sini Internet Projecten vervalt.
16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had
behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Sini Internet Projecten .
16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden
17.1. Sini Internet Projecten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de
ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Sini Internet Projecten en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.KvK: 37112728 | BTW-nr. NL002091505B57 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | © 2004 - 2024